KRS 0000114888 

tel.: 42 716 11 66 fax: 42 716 36 72 

Środki unijne

Informacja o projekcie współfinansowany przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi:

W 2015 roku, Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Zgierzu zrealizowało projekt pt. „Budowa osiedlowej sieci cieplnej magistralnej wraz z przyłączami i węzłami cieplnymi do budynków Łaźni Miejskiej i Przychodni Rejonowej w Zgierzu ul. Łęczycka 24 i 24a”, w ramach dofinansowania ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

projekt 1

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Informacja o projekcie współfinansowany przez Unię Europejską:

projekt 2

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013. Działanie II.10 Sieci ciepłownicze.

 

Nazwa inwestycji: Nr projektu WND-RPLD.02.10.00-00.005/10

Budowa i wymiana sieci ciepłowniczych w Zgierzu elementem kompleksowego uciepłownienia miasta i ograniczenia niskiej emisji.Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Zgierzu zrealizowało projekt pt. „Budowa i wymiana sieci ciepłowniczych w Zgierzu elementem kompleksowego uciepłownienia miasta i ograniczenia niskiej emisji” polegających na budowie odcinka sieci ciepłowniczej w ul. Dąbrowskiego oraz wymianie przestarzałej technologicznie sieci na preizolowaną wysokich parametrów w ulicy Żeromskiego wZgierzu.
Projekt ma pozytywny wpływ na zagadnienia zrównoważonego rozwoju w wymiarze środowiskowym. Poprzez realizację projektu zostały zmniejszone ilości ładunków zanieczyszczeń tj. CO2, emitowanych do atmosfery. Nastąpiło to poprzez ograniczenie niskiej emisji oraz likwidację lokalnych kotłowni, wpłynęło to bezpośrednio na poprawę jakości powietrza w Zgierzu. Zmniejszenie zanieczyszczenia powietrza przyczyniło się do poprawy stanu środowiska naturalnego i poprawy warunków życia mieszkańców Zgierza. Zrealizowany projekt ma więc bezpośredni i bardzo pozytywny wpływ na środowisko naturalne w województwie łódzkim.

Przedsięwzięcie ma pozytywny wpływ na zagadnienia równości szans, szczególnie poprzez zaspokojenie zbiorowych potrzeb społeczności lokalnych w zakresie dostępności do infrastruktury technicznej. Realizacja inwestycji poprawiła stan infrastruktury sieci ciepłowniczej, dzięki czemu może ona spełniać wysokie standardy techniczne, a co istotne inwestycja przyczyniła się do poprawy ochrony środowiska. Inwestycja pozwoliła min. na podłączenie nowych odbiorców, w tym budynków użyteczności publicznej. Użytkownikami obiektów korzystającymi z nowej wymienionej sieci ciepłowniczej są mieszkańcy Gminy Miasto Zgierz.

Powyżej wymienione zadania inwestycyjne dofinansowywne w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013 zrealizowane zostały w dwóch etapach:

I Etap - polegający na budowie: „Sieci ciepłowniczej w ul. Dąbrowskiego w Zgierzu wraz z przyłączami ciepłowniczymi do budynków przy ul. Narutowicza 2a i 2b i do budynku przy ul. Barlickiego – MUZEUM MIASTA ZGIERZA”, zrealizowano w 2011 roku.

II Etap - polegający na: „Przebudowie sieci ciepłowniczej wzdłuż ul. Żeromskiego w Zgierzu”. Przebudowę polegającą na wymianie odcinka starej kanałowej sieci 2xDn250mm w ul. Żeromskiego na sieć preizolowaną 2xDn500 mm, zrealizowano w latach 2012 / 2013.